icon

Регистрации

colaborationСчетоводна компания "ДВТ Груп" ООД, предлага на своите клиенти и допълнителни услуги:

  Съвети и съдействие при избор на правна форма – ЕООД, ООД, ЕТ и други.
  Изготвяне на документи свързани с регистрацията на юридическия субект.
  Вписване и регистриране на фирми в съответните учреждения и институции, съгласно българското законодателство.
  Регистрации и пререгистрации по ЗДДС.

  За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас от раздел Контакти или да изпратите Запитване.


Допълнителни административни и счетоводни услуги

colaboration   Получаване на банкови извлечения и обслужване на фирмени банкови сметки.
  Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчни и осигурителни задължения.
  Извършване на Он-лайн банкиране от името и за сметка на клиента.
  Публикуване на ГОД в Търговският регистър.
  Изготвяне на документи за банкови и лизингови институции, във връзка с кредитиране и финансиране покупката на активи.
  Изготвяне на договори и споразумения с контрагенти.
  Изготвяне на отчети към БНБ.
  Изготвяне на тримесечни статистически форми и отчети.

  За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас от раздел Контакти или да изпратите Запитване.


Данъчни и финансови консултации

colaboration   Данъчни консултации по пряко и косвено данъчно облагане.
  Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база.
  Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК.
  Изготвяне на професионален финансов анализ за състоянието на фирмата при необходимост /на собствениците, кредитни институции или международни организации/.
       Рентабилност на приходи, активи, пасиви, собствен капитал.
       Ефективност на приходи и разходи.
       Ликвидност - обща и бърза ликвидност, постоянен и оборотен капитал и други.
       Финансова независимост - коефициент на задлъжнялост и коефициент на финансова независимост.
       Обръщаемост на материалните запаси - брой на оборотите, заетост на материалните запаси и други.
       Взаимоотношения с основните контрагенти - период на събиране на вземанията от клиенти, период на погасяване на задълженията към доставчици.
       Динамика и структура на приходи и разходи, активи и пасиви, парични потоци.

  За всички клиенти, които ползват нашите услуги, с избран план за абонаментно счетоводно обслужване, данъчните консултации са безплатни.

  За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас от раздел Контакти или да изпратите Запитване.

Финансова възможност за физически и юридически лица

colaboration   Възможност за бизнес, осигуряващ допълнителни доходи и по-добро бъдеще.
  Възможност за избор на продукти, носещи само и единствено ползи за лицето:
       печалба;
       сигурност;
       здравни защити;
       данъчно облекчение;
       рента.

  За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас от раздел Контакти или да изпратите Запитване.