icon

Счетоводство

colaborationНие в Счетоводна компания "ДВТ Груп" ООД, съобразявайки се със спецификата на дейност на вашата фирма, структура и големина, спазвайки изискванията на Закона за счетоводството и стандартите за финансови отчети /НСФОМСП и МСФО/, можем да Ви предложим:
  Индивидуална подготовка на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводната политика.
  Изготвяне на индивидуален счетоводен сметкоплан и счетоводна аналитичност.
  Текуща обработка на счетоводни документи - приходи, разходи, банкови извлечения и други.
  Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи, счетоводен и данъчен амортизационен план.
  Калкулиране на себестойност на стоки и услуги.
  Изготвяне и подаване на месечни отчети по ЗДДС и VIES.
  Подаване на информация, във връзка със системата „Интрастат”.
  Изготвяне и подаване на тримесечни декларации във връзка със ЗКПО.
  Изготвяне на месечни, тримесечни статистически формуляри, изискани от НСИ.
  Начисляване и изготвяне на всички необходими документи за разплащане с бюджета.
  Справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, междинно приключване, складови и парични потоци, приходи, разходи и други, във всеки един период от годината, за нуждите на фирменото управление.

  За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас от раздел Контакти или да изпратите Запитване.


Годишно приключване

colaboration   Годишно счетоводно приключване.
  Годишен Отчет за Дейността.
  Годишна данъчна декларация и представяне в регистрите на НСИ и НАП.
  Изготвяне на статистически форми и представянето им в НСИ.
  Изготвяне на Годишни декларации за доходи на отделно физическо лице, във връзка със ЗДДФЛ.
  Изготвяне и предоставяне на всички необходими и свързани с индивидуалната дейност на фирмите документи, декларации, справки и др.

  За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас от раздел Контакти или да изпратите Запитване.


ТРЗ и личен състав

colaboration   Изготвяне на трудови договори и поддържане на трудови досиета.
  Регистрация и пререгистрация в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване.
  Изготвяне граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
  Изготвяне на месечни Ведомости, Рекапитулации, фишове за заплати и изчисляване на отпуски.
  Изготвяне на документи за болнични листове, декларации за обезщетения и подаване в регистъра на НОИ.
  Изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета, свързани с данъчни и осигурителни вноски.
  Представяне на информация за осигурените лица в регистъра на НОИ и НАП.
  Изготвяне и представяне на служителите на удостоверения за годишния доход и други удостоверения свързани с получени трудови възнаграждения или такива необходими при пенсиониране.
  Попълване на трудови и осигурителни книжки и поддържане на актуална информация.
  Трудово-правни и осигурителни консултации във връзка с нормативната база.

  За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас от раздел Контакти или да изпратите Запитване.